November 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Działania i rezultaty

Poniżej można znaleźć krótki opis głównych działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu MESHARTILITY oraz ich dotychczasowych rezultatów.

Badanie ankietowe dotyczące wymiany danych pomiędzy gminami i przedsiębiorstwami energetycznymi

Samorządy lokalne, przedsiębiorstwa energetyczne oraz Organizacje Wspierające Porozumienie i Koordynatorzy Porozumienia z różnych krajów europejskich zostaną zaproszeni do udziału w internetowej ankiecie, za pomocą której będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie wymiany danych nt. zużycia i produkcji energii, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych samorządom lokalnym do sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) i opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Uczestnicy ankiety zostaną też poproszeni o przedstawienie istniejących dobrych praktyk dotyczących gromadzenia i wymiany danych, jak również napotkanych problemów, ograniczeń i barier w tym zakresie.
Aby wziąć udział w ankiecie, należy kliknąć tutaj.

Analiza stanu prawnego obowiązującego w UE i krajach uczestniczących w projekcie

Dostęp do dobrej jakości danych nt. zużycia i produkcji energii w znacznym stopniu zależy od prawodawstwa obowiązującego w poszczególnych krajach europejskich oraz na szczeblu UE, w tym przepisów regulujących funkcjonowanie rynku energii, politykę konkurencyjności i politykę konsumencką. Dlatego też jednym z pierwszych zadań partnerów projektu MESHARTILITY jest przeanalizowanie europejskich i krajowych przepisów, które wpływają na proces gromadzenia i wymiany danych dotyczących zużycia i produkcji energii. Wyniki tej analizy umożliwią zidentyfikowanie wyzwań i barier w tym zakresie, jak również zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą im sprostać.

Raport podsumowujący rezultaty analizy prawodawstwa w zakresie udostępniania danych nt. produkcji i zużycia energii, obowiązującego na szczeblu unijnym i w krajach partnerskich projektu (12 krajów europejskich), zostanie opublikowany w styczniu 2013 roku!

Spotkania okrągłego stołu na szczeblu UE i w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie

Najważniejsi interesariusze, w tym przedsiębiorstwa energetyczne i samorządy lokalne z 12 krajów uczestniczących w projekcie, zostaną zaproszeni do udziału w cyklu spotkań okrągłego stołu, podczas których będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie gromadzenia i wymiany danych dotyczących zużycia i produkcji energii, a także wesprzeć w ten sposób usprawnienie unijnych i krajowych przepisów wpływających na ten proces. Planowane są 2 spotkania okrągłego stołu na szczeblu UE i kilka spotkań okrągłego stołu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. W każdym ze spotkań weźmie udział przynajmniej 15 osób.

Pierwsze spotkania okrągłego stołu zostaną zorganizowane wiosną 2013 roku.

Podpisanie lokalnych porozumień o współpracy

Jednym z głównych rezultatów pierwszych spotkań okrągłego stołu zorganizowanych w poszczególnych krajach partnerskich będzie projekt lokalnych porozumień o współpracy w zakresie wymiany danych, które będą podpisywane pomiędzy samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami energetycznymi, jak również innymi podmiotami, które są w stanie dostarczyć dane dotyczące zużycia i produkcji energii (stowarzyszenia budowlane, firmy typu ESCO itp.). Porozumienia te stworzą podstawy do trwałej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami energetycznymi w sposób korzystny dla obu stron, jak również pomogą 74 gminom z 12 krajów uczestniczących w projekcie w sporządzeniu Planów działań na rzecz równoważonej energii bazujących na rzeczywistych i rzetelnych danych.

Opracowanie broszury zawierającej wytyczne dotyczące zbierania i monitoringu danych nt. produkcji i zużycia energii na poziomie gminy

Broszura będzie zawierała praktyczne wskazówki dla samorządów lokalnych, które pomogą im sprostać wyzwaniom związanym z gromadzeniem i monitorowaniem danych nt. zużycia i produkcji energii na ich terenie. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim dla pracowników gminnych i zewnętrznych konsultantów zaangażowanych w sporządzanie lokalnych bazowych inwentaryzacji emisji (BEI) i opracowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

Broszura będzie między innymi:

  • opisywała wymagania dotyczące danych wykorzystywanych podczas sporządzania BEI i opracowania SEAP (Jakie dane są potrzebne, aby BEI i SEAP były odpowiedniej jakości?);
  • przedstawiała możliwe strategie pozyskiwania danych oraz potencjalnych partnerów, z którymi można nawiązać współpracę podczas gromadzenia danych niezbędnych dla skutecznego planowania zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy;
  • podsumowywała najbardziej typowe wyzwania i bariery związane z gromadzeniem danych, przed jakimi stają europejskie samorządy lokalne, oraz rekomendowała sposoby sprostania tym wyzwaniom i pokonania barier;
  • zawierała listę podmiotów, zarówno działających na szczeblu UE jak i na szczeblu krajowym, do których można się zwrócić z prośbą o pomoc w zgromadzeniu potrzebnych danych.

Broszura będzie zawierała rozdziały poświęcone poszczególnym krajom uczestniczącym w projekcie, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie gminom położonym na ich obszarze i działającym w różnych ramach prawnych.

Opracowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii

W ramach projektu 72 wybrane gminy z różnych krajów uczestniczących w projekcie uzyskają wsparcie w sporządzeniu swoich bazowych inwentaryzacji emisji (BEI) i opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), z wykorzystaniem rzeczywistych, oddolnych danych. Zgodnie z założeniami projektu w działania te zostaną w jak największym stopniu zaangażowane przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie tych gmin.

Wdrożenie przynajmniej 144 działań przewidzianych w lokalnych planach SEAP

W okresie roku od przyjęcia planu SEAP każda z 72 wspieranych gmin wybierze i wdroży przynajmniej 2 działania przewidziane w swoim planie. Działania te przyczynią się do redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również przyczynią się do mobilizacji nowych inwestycji i stworzenia nowych miejsc pracy. Partnerzy projektu pomogą w przygotowaniu tych działań do realizacji poprzez zidentyfikowanie możliwych źródeł ich finansowania oraz, w razie potrzeby, przygotowanie planów inwestycyjnych.

Krótki opis każdego z wdrożonych działań zostanie opublikowany w zakładce „DOBRE PRAKTYKI”, aby mogły one służyć jako źródło inspiracji i motywacji dla innych europejskich samorządów lokalnych.

Szerokie rozpowszechnienie rezultatów projektu i zachęcenie nowych gmin do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów

Aby jak najszerzej rozpowszechnić działania i rezultaty projektu, podzielić się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas jego realizacji oraz zachęcić nowe miasta i gminy do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów, partnerzy projektu przygotują i zrealizują szereg działań o charakterze komunikacyjnym, informacyjnym i promocyjnym. Wykorzystają takie narzędzia komunikacji jak strona internetowa projektu, ulotka projektu, biuletyn elektroniczny, prezentacje podczas różnych europejskich i krajowych wydarzeń, organizacja lokalnych Dni Energii itd.

Partnerzy projektu MESHARTILITY nawiążą również współpracę sieciową z organizacjami realizującymi inne projekty współfinansowane z programu IEE, aby zapewnić synergię z prowadzonymi w ich ramach działaniami.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.