November 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

O projekcie MESHARTILITY

Projekt MESHARTILITY (pełna nazwa: Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów) ma na celu opracowanie rozwiązań i narzędzi ułatwiających wymianę danych nt. zużycia i produkcji energii pomiędzy zakładami energetycznymi a samorządami lokalnymi, podejmującymi się sporządzenia lokalnych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i opracowania planów i strategii energetycznych, które pozwolą te emisje zmniejszyć poprzez ograniczenie zużycia energii, podniesienie efektywności jej wykorzystania oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania i narzędzia te pomogą miastom, które są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

W ramach projektu zostaną wzięte pod uwagę takie zagadnienia związane z udostępnianiem danych nt. zużycia energii, jak:

 • „własność” danych
 • dostęp do danych
 • jakość danych
 • regularna aktualizacja danych
 • odgórne i oddolne podejście do gromadzenia danych

Logo Porozumienie Burmistrzow

Porozumienie Burmistrzów to oddolny europejski ruch skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz przekroczenie przyjętego na szczeblu unijnym celu redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

Aby przełożyć swoje polityczne zobowiązanie na konkretne działania i projekty, sygnatariusze Porozumienia podejmują się sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji oraz opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii wskazującego najważniejsze działania, jakie planują zrealizować.

Więcej informacji na temat tej ambitnej inicjatywy można znaleźć pod adresem: www.eumayors.eu

Aby opracować udany Plan działań na rzecz zrównoważonej energii czy inny lokalny plan energetyczny, konieczne jest posiadanie szczegółowych danych na temat produkcji i zużycia energii na terenie gminy. Tylko tak można ustalić, które sektory powodują najwięcej problemów w kontekście emisji gazów cieplarnianych, jak również w których sektorach istnieje największy potencjał redukcji tych emisji. Pomoże to zaplanować efektywne działania i środki, które zostaną wdrożone przez samorząd lokalny zarówno we własnych obiektach i usługach, jak i w pozostałych sektorach na terenie gminy.

Dostęp do rzetelnych danych nt. zużycia energii pozwoli też samorządom lokalnymi monitorować efektywność wdrażanych przez siebie strategii i planów. Dane te pozostają zwykle w posiadaniu producentów i dostawców energii, którzy sprzedają energię odbiorcom końcowym. Nierzadko podmioty te nie chcą dzielić się tymi danymi z gminami, jako powód podając konieczność ochrony danych konsumentów, obawę przed konkurencją itp.

Jednakże przekazanie danych, które są potrzebne do sporządzenia BEI i opracowania SEAP, nie powinno mieć wpływu na wyżej wymienione kwestie. Dlaczego? Samorządy lokalne potrzebują zagregowanych danych, najlepiej rozbitych na sektory (budynki komunalne, budynki usługowe, budynki mieszkalne, oświetlenie publiczne itp.), nie potrzebują natomiast danych na temat zużycia energii przez poszczególnych użytkowników. Ponadto potrzebują tych danych do prawidłowego zarządzania energią na swoim terenie i mogą traktować je tak poufnie, jak tylko będzie to wymagane. Dlatego też konieczne stało się opracowanie rozwiązań i narzędzi, które ułatwią wymianę danych nt. zużycia i produkcji energii pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a samorządami lokalnymi w sposób korzystny dla obu stron.

W ramach projektu MESHARTILITY, współfinansowanego z programu „Inteligentna Energia dla Europy (IEE), organizacje z 12 krajów europejskich postarają się sprostać przedstawionym powyżej wyzwaniom poprzez:

 • rozpoznanie sposobów usprawnienia współpracy na rzecz bardziej efektywnego planowania energetycznego pomiędzy samorządami lokalnymi, ich Strukturami Wspierającymi (tj. Koordynatorami Porozumienia i Organizacjami Wspierającymi Porozumienie) oraz przedsiębiorstwami energetycznymi;
 • stworzenie i wprowadzenie w życie systematycznego programu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a zakładami energetycznymi;
 • opracowanie, wdrożenie i monitorowanie w 72 wybranych gminach z 12 krajów Planów działań na rzecz zrównoważonej energii bazujących na rzetelnych danych;
 • szerokie rozpowszechnienie rezultatów, w tym dobrych praktyk w zakresie udostępniania i wymiany danych.

Oczekiwane rezultaty projektu:

 • Analiza stanu prawnego w zakresie udostępniania danych nt. produkcji i zużycia energii obowiązującego w UE oraz 12 krajach zaangażowanych w realizację projektu.
 • Rozpoznanie praktyk w zakresie wymiany danych i współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a firmami energetycznymi w różnych krajach europejskich.
 • Broszura zawierająca wytyczne dotyczące zbierania i monitoringu danych nt. produkcji i zużycia energii na poziomie gminy.
 • Wsparcie 72 gmin w sporządzeniu lokalnych inwentaryzacji emisji CO2 i opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).
 • Wdrożenie przez gminy przynajmniej 144 działań na rzecz zrównoważonej energii (2 działania na SEAP).
 • Opracowanie planów inwestycyjnych dla wszystkich obszarów objętych działaniami projektowymi.
 • Wykorzystanie istniejących funduszy i narzędzi finansowania do realizacji działań przewidzianych w Planach działań.
 • Zainicjowanie inwestycji o średniej wartości 5 milionów euro w każdym z obszarów objętych projektem (w sumie ok. 65 milionów euro).
 • Szerokie rozpowszechnienie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu w celu wsparcia i zmotywowania innych.

Kto skorzysta na realizacji projektu?

Projekt MESHARTILITY jest adresowany do miast i gmin, zakładów energetycznych oraz ich stowarzyszeń z 12 krajów uczestniczących w projekcie (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy). Mogą one zaangażować się w szereg działań, w tym:

 • pomóc w rozpoznaniu i lepszym zrozumieniu unijnych i krajowych przepisów oraz praktyk w zakresie wymiany danych nt. zużycia i produkcji energii dzieląc się swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniami podczas:
  • 2 spotkań okrągłego stołu na szczeblu UE;
  • kilku spotkań okrągłego stołu na szczeblu krajowym/regionalnym;
 • wypełnić ankietę, która pozwoli zbadać aktualne praktyki w zakresie udostępniania i wymiany danych;
 • podzielić się swoimi dobrymi praktykami w zakresie: udostępniania i wymiany danych, współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami energetycznymi, opracowania SEAP na podstawie rzetelnych danych.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.