April 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Lokalne fora energetyczne w gminach

19 December 2014
Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle
Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle

Niezwykle istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki energetycznej, w tym dla udanego opracowania i wdrożenia miejscowego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), ma efektywna współpraca z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami, na których zamierzone działania wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ oraz którzy mogą wnieść cenny wkład w osiągnięcie lokalnych celów energetycznych. Jednym ze sposobów zapewnienia takiej współpracy jest organizacja lokalnych forów energetycznych umożliwiających wzmocnienie zaangażowania lokalnych interesariuszy w proces wdrażania działań ujętych w SEAP.

Spotkania takie zostały zorganizowane w ramach projektu MESHARTILITY, którego celem jest opracowanie rozwiązań i narzędzi ułatwiających wymianę danych na temat zużycia i produkcji energii pomiędzy zakładami energetycznymi a samorządami lokalnymi, podejmującymi się sporządzenia lokalnych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i strategii energetycznych. Lokalne fora zostały zorganizowane w 5 gminach przy współudziale Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”:

 • w Bydgoszczy – 15.05.2014
 • w Częstochowie – 30.05.2014
 • w Jaśle – 24.06.2014
 • w Dąbrowie Górniczej - 11.09.2014
 • w Nowej Dębie - 15.12.2014

Wszystkie wymienione gminy od lat angażują się inicjatywy pro energetyczne, a Bydgoszcz, Częstochowa i Dąbrowa Górnicza są dodatkowo sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów – europejskiej inicjatywy proklimatycznej. Bydgoszcz przystąpiła do Porozumienia w 2011 roku a Częstochowa i Dąbrowa Górnicza w 2012 roku, zobowiązując się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla z terenu miasta do 2020 roku o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego. W gminach tych zostały już przyjęte Plany działań na rzecz zrównoważonej energii, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Jasło i Nowa Dęba są również bardzo zaangażowane w działania proekologiczne i otrzymały dofinansowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do udziału w forum zaproszono szerokie grono lokalnych interesariuszy, w tym przedstawicieli różnych departamentów urzędu miasta, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji publicznych,  spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. 

Spotkania zawsze rozpoczynały się wystąpieniem prezydenta lub burmistrza, który witał zebranych gości i krótko prezentował politykę energetyczną gminy, a w szczególności działania podejmowane na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania OŹE. Podczas spotkań prezentowano:

 • ambitną unijną inicjatywę pn. Porozumienie Burmistrzów – ideę i cele, zobowiązania Sygnatariuszy, jak również korzyści wynikające z przystąpienia do Porozumienia,
 • Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) – czym jest, w jakim celu się go sporządza, zasady opracowania bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) i samego planu,
 • działania przewidziane do realizacji w ramach Planu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (SEAP) opracowanego dla danego miasta,
 • analizę SWOT dotyczącą lokalnej sytuacji energetycznej – celem analizy było wskazanie mocnych i słabych stron miasta, jak również uwzględnianych w szerszym kontekście szans i zagrożeń,
 • rolę interesariuszy i monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii.
Prezentacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bydgoszcz
Prezentacja Planu działań na rzecz
zrównoważonej energii dla
Miasta Bydgoszcz

Lokalne fora były okazją do wysłuchania inspirujących wystąpień, oceny planowanych działań i określenia kierunków dalszej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a lokalnymi interesariuszami. Każde spotkanie kończyło się dyskusją, podczas której uczestnicy forum mieli możliwość wypowiedzenia się na temat lokalnej sytuacji energetycznej i możliwości jej poprawy, jak również do wymiany doświadczeń i pomysłów z przedstawicielami samorządu i innych grup interesariuszy.

Poniżej dostępny jest program poszczególnych lokalnych forów oraz prezentacje wygłoszone w ich trakcie:

Lokalne forum w ramach realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (SEAP) w Bydgoszczy (15.05.2014)

Program

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
 3. Prezentacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszcz
 4. Analiza SWOT dotycząca lokalnej sytuacji energetycznej
 5. Rola interesariuszy i monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Galeria zdjęć:

Lokalne forum na rzecz zrównoważonej energii
w Częstochowie (30.05.2014)

Program

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 3. Prezentacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Częstochowy,
 4. Osiągnięcia i projekty realizowane przez Biuro Inżyniera Miejskiego,
 5. Zrównoważona energia wg Fortum,
 6. Analiza SWOT dotycząca lokalnej sytuacji energetycznej,
 7. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje Terytorialne w kontekście realizacji SEAP-u w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020,
 8. Rola interesariuszy i monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 9. Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią,
 10. Idea, cel oraz realizacja projektu CombinES,

Galeria zdjęć

Lokalne forum na rzecz zrównoważonej energii
w Jaśle (24.06.2014)

Program

Prezentacje:

 1. Dotychczasowe inicjatywy i działania Jasła na rzecz zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania fotowoltaiki,
 2. Światło: Wyzwania i sposoby wykorzystania nowoczesnych systemów oświetlenia,
 3. Biomasa: Odzyskiwania biogazu w oczyszczalni ścieków,
 4. Geotermia: Możliwości zagospodarowania wód termalnych w Jaśle,
 5. RENERGY – postępy w realizacji projektu,
 6. Porozumienie Burmistrzów,
 7. Lokalny plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 8. Analiza SWOT dotycząca lokalnej sytuacji energetycznej,
 9. Rynek energii elektrycznej po liberalizacji,

Galeria zdjęć

Lokalne Forum w ramach realizacji
Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
w Dąbrowie Górniczej (11.09.2014)

Program

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest plan na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 3. Prezentacja Planu (SEAP) dla Miasta Dąbrowa Górnicza,
 4. Informacja o dofinansowaniu do rozwiązań ekologicznych stosowanych w Dąbrowie Górniczej,
 5. Informacja o pomocy Banku Ochrony Środowiska do OZE,
 6. Zastosowanie OZE w gospodarstwach domowych,
 7. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w przemyśle,
 8. Omówienie projektu unijnego RE-GREEN – zielone budownictwo,
 9. Analiza SWOT dotycząca lokalnej sytuacji energetycznej,
 10. Rola interesariuszy i monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

Galeria zdjęć

Lokalne Forum Energetyczne
w Nowej Dębie (15.12.2014)

Program

Prezentacje:

 1. Założenia projektu Meshartility,
 2. Porozumienie Burmistrzów,
 3. Lokalny plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
 4. Dotychczasowe inicjatywy i działania Nowej Dęby na rzecz zrównoważonej energii,
 5. Analiza SWOT dotycząca lokalnej sytuacji energetycznej,
 6. Rola interesariuszy w procesie lokalnego planowania energetycznego,
 7. Działania możliwe do realizacji w ramach Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) na przykładzie projektu VIS NOVA,

Galeria zdjęć

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.