April 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

SEAP Dąbrowa Górnicza

04 April 2014

SEAP Dabrowy GorniczejW czasie trwania projektu MESHARTILITY jedna z gmin uczestniczących w jego realizacji - Dąbrowa Górnicza – przyłączyła się (we wrześniu 2012 r.) do ambitnej europejskiej inicjatywy, jaką jest Porozumienie Burmistrzów. Miasto jako sygnatariusz Porozumienia zobowiązało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego (rok 2001). Na mocy Uchwały nr XXXII/621/13 z dnia 6 listopada 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej przyjęła „Plan działań na rzecz Zrównoważonej Energii SEAP dla Dąbrowy Górniczej”(SEAP) przedstawiający kluczowe działania służące realizacji zamierzonych celów do 2020 r.

Priorytetowymi obszarami działań, w których upatruje się największy potencjał redukcji emisji CO2 na terenie Dąbrowy Górniczej, są jednostki miejskie, mieszkalnictwo oraz transport. Główne działania zaproponowane do realizacji w sektorze komunalnym w ramach SEAPu dla Dąbrowy Górniczej na lata 2012-2020 to m.in. termomodernizacja, wprowadzenie monitoringu energetycznego i inteligentnego oświetlenia wewnątrz budynków, stopniowa wymiana wyposażenia biurowego, urządzeń elektrycznych i oświetlenia w budynkach miejskich na bardziej efektywne, wykorzystanie koncepcji „zielonych dachów” i „żyjących ścian” podczas budowy nowych lub modernizacji istniejących budynków użyteczności publicznej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Plan zakłada również przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach biurowych
i użytkowych. W ramach procedur zamówień publicznych przewidziano stosowanie kryteriów „zielonych zamówień publicznych”. 

Główne działania w sektorze transportu uwzględniają m.in. wymianę taboru gminnego na pojazdy o niższej emisji CO2, rozwój sieci transportu publicznego, upłynnienie ruchu w mieście wskutek wdrożenia odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych, uruchomienie połączenia kolejowego na trasie Dąbrowa Górnicza - Tychy, budowę ścieżek rowerowych i niezbędnej infrastruktury oraz upowszechnienie tzw. roweru miejskiego. W zakresie wytwarzania lokalnej energii założono zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym miasta wskutek budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz wykorzystania biogazu ze składowisk Lipówka I i II. W ramach współpracy z obywatelami i zainteresowanymi stronami zaplanowano m.in. powołanie Rady Energetycznej, kontynuację programu likwidacji niskiej emisji, organizację akcji promocyjnych i informacyjnych służących podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców, promocję ecodrivingu (efektywnej jazdy samochodem) oraz podwózek sąsiedzkich (carpooling).

W wyniku realizacji działań zaplanowanych w SEAPie zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

  • Ograniczenie emisji CO2 o 35 250 Mg CO2 rocznie w 2020 r.
  • Ograniczenie zużycia energii o 90 322 MWh rocznie w 2020 r.
  • Wzrost produkcji energii z OZE o 21 040 MWh rocznie w 2020 r.

Łączny koszt zaplanowanych działań ujętych w SEAPie to 798,75 mln zł. Przewiduje się, że ich realizacja przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 w 2020 r. o 22,14% w stosunku do roku bazowego i do osiągnięcia wymiernych korzyści w postaci oszczędności z tytułu redukcji zużycia energii na terenie miasta (w wysokości co najmniej 33,5 mln zł). Ponadto ich wdrożenie korzystnie wpłynie na poprawę stanu środowiska i komfortu życia mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

SEAP Dąbrowy Górniczej

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.