April 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Efektywna wymiana rzetelnych danych na potrzeby lokalnego planowania energetycznego

29 June 2015

Slajd1Blisko 40 osób zgromadziło seminarium pn. Pozyskiwanie lokalnych danych nt. zużycia energii dla potrzeb inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w planach SEAP oraz PGN, które zostało zorganizowane w dniu 24.06.2015 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) będącym Organizacją  Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

Seminarium dotyczyło zapewnienia dobrej jakości danych na temat zużycia i produkcji energii na cele planowania energetycznego w gminach,  jak również wypracowania dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi, które mogą się również przyczynić do efektywnego wdrażania w kraju Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku. Podstawą i inspiracja do debaty był dokument opracowany w ramach europejskiego projektu MESHARTILITY (www.meshartility.eu) pn. Rekomendacje dla unijnych i krajowych decydentów dotyczące usprawnienia procesu gromadzenia i udostępniania danych nt. końcowego zużycia energii.

Oficjalnego otwarcia seminarium dokonała Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW przedstawiając znaczenie inicjatywy Porozumienia Burmistrzów dla rozwoju zrównoważonej energii na poziomie lokalnym.

Seminarium składało się z dwóch sesji tematycznych. W pierwszej z nich wystąpili przedstawiciele NFOŚiGW, PNEC i ARE (Agencji Rynku Energii) omawiając:

  • aktualną sytuację  w zakresie polityki  energetyczno-klimatycznej UE; 
  • rekomendacje dla unijnych i krajowych decydentów dotyczące usprawnienia procesu gromadzenia i udostępniania danych nt. końcowego zużycia energii, opracowane w ramach projektu MESHARTILITY;
  • zasady sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym format zbierania danych dotyczących zużycia i produkcji energii dla potrzeb Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz Planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), a także
  • prawne uwarunkowania w zakresie gromadzenia danych.

Druga sesja obejmowała dyskusję uczestników panelu, przedstawicieli samorządów terytorialnych i operatorów sieci dystrybucyjnych na temat zasad współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a miastami i gminami w zakresie planowania energetycznego na terenie gmin oraz pozyskiwania rzetelnych danych energetycznych potrzebnych do sporządzenia planów PGN i SEAP.

Zgodnie z zaleceniem Porozumienia Burmistrzów dane na temat zużycia i produkcji energii oraz emisji CO2 powinny dobrze oddawać  specyficzną sytuację danego miasta czy gminy. Nie wystarczą oszacowania dokonane w oparciu o średnie krajowe lub statystyki regionalne, gdyż w przyszłości szacunki te będą odzwierciedlać jedynie trendy występujące na szczeblu krajowym lub regionalnym i nie pozwolą ocenić wysiłków podjętych przez samorząd lokalny na drodze do realizacji przyjętych celów w zakresie redukcji emisji CO2.

Dlatego tak duże znaczenie ma konkluzja wynikająca z dyskusji panelowej dotycząca możliwości nieodpłatnego przekazywania w Polsce danych energetycznych za pośrednictwem szablonu opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej dla potrzeb planowania rozwoju zrównoważonej energii w miastach i gminach oraz wypracowania jednolitej formuły wnioskowania o udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o zużyciu energii. 

Przedstawiciele spółek energetycznych uznali, że wszystkie zaproponowane w ramach projektu MESHARTILITY rekomendacje są ważne i możliwe do wdrożenia w Polsce, jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zmian regulacyjnych zobowiązujących spółki energetyczne do bezpłatnego przekazywania wysokiej jakości danych do centralnej/regionalnej bazy danych, skąd mogłyby być one pozyskiwane przez poszczególne samorządy lokalne.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.