January 2020
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pieslēgties

Aizmirsāt paroli? Aizmirsāt savu lietotāja vārdu?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Aktivitātes & Rezultāti

Zemāk ir pārskats par projekta galvenajām aktivitātēm un gaidāmajiem rezultātiem:

Aptauja par datu apmaiņas esošo kārtību

Vietējās pašvaldības, enerģijas uzņēmumi un Pilsētu mēru pakta koordinatori un atbalstītāji no dažādām Eiropas valstīm tiks aicināti piedalīties tiešsaistes aptaujā un dalīties ar savu pieredzi par datu apmaiņu, īpašu uzsvaru liekot uz emisiju bāzes līnijas (BEI) un Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (IERP) izstrādi. Viņi tiks aicināti dalīties ar esošajiem labas prakses piemēriem, kas saistīti ar enerģijas datu apkopošanu un nodošanu pašvaldības vajadzībām, kā arī problēmām, ierobežojumiem un barjerām, ar kurām ir nācies sastapties.

Lai piekļūtu aptaujas anketai, spiediet šeit.

ES un valstu tiesību aktu analīze

Pieeja labas kvalitātes enerģijas datiem ir atkarīga no normatīvā ietvara, kas regulē enerģijas sektoru, konkurenci un patērētāju tiesības. Tāpēc viens no pirmajiem MESHARTILITY projekta partneru uzdevumiem ir analizēt ES un nacionālo normatīvo ietvaru, kas ietekmē enerģijas datu apkopošanu un dalīšanos ar tiem. Šāda analīze palīdzēs identificēt galvenos „izaicinājumus un barjeras” Eiropas un nacionālā līmenī (12 valstīs) un piedāvās risinājumus, lai barjeras pārvarētu.

Atskaite ar analīzes rezultātiem par normatīvo ietvaru datu apmaiņai būs pieejama 2013.gada janvārī!

ES un reģionālās apaļā galda diskusijas

Galvenās iesaistītās puses, ieskaitot enerģijas pakalpojuma uzņēmumus un vietējās pašvaldības no 12 projekta valstīm, tiks aicinātas piedalīties apaļā galda diskusijās, lai katrs varētu dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, kas saistītas ar enerģijas datu apkopošanu un apmaiņu. Šādas diskusijas rezultātā tiks atbalstīts mēģinājums uzlabot ES un nacionālo normatīvo ietvaru, kas ietekmē datu pieejamību. Projekta laikā ir plānotas divas ES apaļā galda diskusijas un vairākas nacionālās/reģionālās apaļā galda diskusijas. Katrā paredzēti vismaz 15 dalībniekiem.

Pirmās apaļā galda diskusijas ir plānotas 2013.gada pavasarī!

Vietējo sadarbības līgumu parakstīšana

Viens no galvenajiem pirmo nacionālo apaļo galdu diskusiju rezultātiem būs vietējās sadarbības līguma uzmetuma izstrāde. Līgumā paredzēts atrunāt jautājumus par datu apmaiņu. Tas tiks parakstīts starp pašvaldībām un enerģijas pakalpojuma sniedzējiem, kā arī citām iesaistītajām pusēm, kas var sniegt enerģijas datus (ēku apsaimniekotāji, ESKO u.c.). Līgumi ļaus meklēt abpusēji izdevīgus risinājumus un izstrādāt IERP, kas balstīti uz reāliem datiem 74 pašvaldībās 12 projekta valstīs.

Vadlīniju bukleta un sistēmas izstrāde sabiedrības datu ieguvei pašvaldības līmenī

Buklets būs praktisks ceļvedis vietējām pašvaldībām, kā apkopot enerģijas datus. Tas tiks speciāli izstrādāts pašvaldību tehniskajam personālam un konsultantiem, kas ir iesaistīti BEI un IERP izstrādē. Cita starpā bukletā tiks iekļauta vēl šāda informācija:

  • uzskaitīts, kādi dati ir nepieciešami, lai sagatavotu labas kvalitātes BEI un IERP;
  • piedāvātas izpētes stratēģijas un potenciālie partneri, lai apkopotu nepieciešamos pašvaldības izejas datus ilgtspējīgai energoplānošanai;
  • apkopoti visbiežāk novērotie vietējo pašvaldību izaicinājumi Eiropā un rekomendācijas, kā šos izaicinājumus pārvarēt;
  • uzskaitītas vietas, kur ir pieejami nacionālie/reģionālie dati.

Bukletā tiks iekļauta arī sadaļa par katru projekta valsti atsevišķi.

IERP izveide

Projekta laikā tiks atbalstītas 72 izvēlētas pašvaldības no dažādām valstīm, lai tām izstrādātu BEI un IERP, kas balstīti uz ticamiem datiem. Ideālā gadījumā tie tiks sagatavoti sadarbībā ar enerģijas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Vismaz 144 IERP paredzēto darbību īstenošana

Pirmā gada laikā pēc IERP pabeigšanas un apstiprināšanas katra no 72 pašvaldībām izvēlēsies un īstenos vismaz divus no IERP paredzētajiem pasākumiem. Izvēlētie pasākumi sniegs CO2 emisiju samazinājumu, enerģijas ietaupījumu un/vai palielinās atjaunojamo energoresursu īpatsvaru pašvaldībā. Pasākumi vienlaicīgi arī piesaistīs jaunas investīcijas un radīs jaunas darba vietas. Projekta partneri atbalstīs šo pasākumu izstrādi, identificējot piemērotākos finansējuma avotus un, ja nepieciešams, sagatavojot arī investīciju plānus.

Apkopojums par katru no īstenotajiem pasākumiem būs pieejams sadaļā „LABĀ PRAKSE”, lai tas kalpotu par iedvesmas avotu citām vietējām pašvaldībām Eiropā.

Projekta rezultātu plašas pieejamības veicināšana un Pilsētu mēru pakta parakstītāju skaita palielināšana

Lai projekta aktivitātēm un rezultātiem būtu plašāks lietojums, kā arī partneri varētu dalīties ar iegūtajām atziņām un zināšanām un piesaistīt arvien lielāku skaitu pašvaldību Pilsētu mēru pakta iniciatīvai, projekta partneri īstenos virkni pasākumu, kas saistīti ar komunikāciju un informācijas izplatīšanu. Viņi izmantos šādus komunikācijas instrumentus: projekta mājas lapu un brošūru, projekta e-avīzi, prezentācijas dažādos Eiropas un nacionālajos pasākumos, organizēs vietējās Enerģijas dienas u.c.

MESHARTILITY projekta partneri arī sadarbosies ar citiem IEE projektiem, lai veidotu sinerģijas ar viņu īstenotajām aktivitātēm.

 

Logo IEE

Autori ir pilnībā atbildīgi par šis publikācijas saturu. Tas obligāti neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. EASME un Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu šajā publikācijā dotās informācijas tālāku izmantošanu.