November 2019
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Unustasin parooli Unustasin kasutajanime
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Tegevused ja tulemused

Alljärgnevalt on antud ülevaade projekti põhilistest tegevustest ning olemasolevatest tulemustest:

Küsitlus "Turuosaliste kogemused tarbimisandmete jagamisel"

Kohalikud omavalitsusi ning energiaettevõtteid erinevatest Euroopa Liidu riikidest kutsutakse osalema veebipõhisest küsitlusest jagamaks oma kogemusi energia tarbimise andmete jagamisel. Küsitluse fookuses on andmete sobivus CO2 heitkoguste lähteinventuuri ning SEAP-de koostamiseks. Küsitluse eesmärgiks on saada ülevaade olemasolevatest piirangutest ning kitsendustest aga ka headest näidetest andmete jagamisel.

Küsitluse leiab siit.

Euroopa Liidu ning kohaliku taseme seadusandliku raamistiku analüüs

Ligipääs kvaliteetsetele energeetika-alastele tarbimisandmetele sõltub suuresti energeetikasektorit reguleerivast seadusandlikust raamistikust (EL-i direktiivid ja riigi enda seadused ning määrused ei pruugi alati olla kooskõlas). Seega on MESHARTILITY projekti partnerite üheks esimeseks ülesandeks analüüsida Euroopa Liidu ning kohaliku taseme energeetika andmete kättesaadavust puudutavat seadusandlikku raamistikku. Analüüs aitab leida kitsaskohti andmete jagamisel nii EL-i kui ka kohalikul tasemel 12-s projektis osalevas regioonis. Samuti pakutakse välja lahendusi probleemkohtade lahendamiseks.

Analüüsi raport tehakse meie kodulehel saadavaks kohe, kui see valmib!

Ümarlaudade korraldamine projektis osalevates regioonides ning Euroopa Liidus

Regiooni võtmetegelasi, kelle hulka kuuluvad muuhulgas ka energiaettevõtete ning kohalike omavalitsuste esindajad 12-st projektis osalevas riigis, oodatakse osalema aruteludes, kus põhiteemaks kogemuste jagamine energia tarbimise andmete kogumisel ning jagamisel. Samal ajal üritatakse otsida lahendusi seadusandlikust raamistikust tulenevate probleemide lahendamisel. Kokku on planeeritud korraldada 2 ümarlauda Euroopa Liidu ning 2 arutelu kohalikul tasandil.

Esimesed ümarlauad korraldatakse juba 2013. aasta maikuus! 

Kohalike koostöölepingute allkirjastamine

Esimeste ümarlaudade üheks peamise tulemusena koostatakse andmete jagamise vabatahtliku koostööleppe mustand, mille abil loodetakse lihtsustada energeetika andmete jagamist KOV-de ning energiaettevõtete vahel. Kvaliteetsete andmete kättesaadavus on aluseks SEAP-de koostamisel ning seega võimaldab koostöölepe andmete jagamiseks tekitada olukorra, kus läbi efektiivse energiaplaneeringu, saavad kasu nii energiaettevõtted, kohalik omavalitsus kui ka kohalikud elanikud.

Kohalike omavalitsuste jaoks koostatakse infovoldikud, mis käsitlevad energeetika andmete jagamist, kogmist ja töötlemist KOV-i tasemel

Infovoldik pakub praktilist nõu KOV-dele, mis tegelevad energeetika andmetega. Infovoldiku fookus on KOV-i töötajate teadlikkuse suurendamisel CO2 heitkoguste lähteinventuuride ning SEAP-de valdkonnas. Muuhulgas kirjeldatakse:

  • milliseid andmeid on vaja;
  • võimalusi andmete kogumiseks ning võimalikku koostööd ettevõtetega säästva energiamajanduse arengukava koostamisel;
  • andmete kogumisel tekkivaid probleemkohti ning võimalikke lahendusi;

SEAP-de koostamine

72-le omavalitsusel aidatakse koostada CO2 heitkoguste lähteinventuurid ning säästva energiamajanduse arengukavad (SEAP). Nende koostamisel seatakse rõhuasetus usaldusväärsete andmete kasutamisele. Vastavate andmete kogumisel on suur tähtsus koostööl energiaettevõtete ning kohalike omavalitsuste vahel.

Vähemalt 144 kohalikes SEAP-des kirjeldatud meetme rakendamine

Esimese aasta jooksul pärast SEAP-de valmimist valib iga KOV, kellele arengukava koostati vähemalt 2 tegevust, mille kavatseb koheselt rakendada. Nende tegevuste läbi saavutatakse CO2 heitkoguste ning energiatarbe vähenemine, taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine. Läbi tehtavate investeeringute luuakse võimalusi uute töökohtade tekkeks. Projektipartnerite ülesandeks on nende tegevuste ette valmistamine, võimalike finantsallikate tuvastamine ja vajadusel ka investeerimisplaani koostamine. 

Kõigist rakendatud tegevustest antakse ülevaade meie "Heade näidete" rubriigis, aitamaks kaasa sarnaste tegevuste planeerimisel teistes regioonides.

Projektitulemuste kajastamine ning Linnapeade Paktiga liitujate arvu suurendamine

Projektitulemustest antakse pidevalt uuenevat ülevaadet läbi veebilehe, infovoldikute ning teavitusürituste.

 

Logo IEEAinuvastutus käesoleva veebisaidi sisu eest lasub selle autoritel ning see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu arvamust. Euroopa Komisjon ega EASME ei ole vastutav mitte mingi selles väljaandes sisalduva teabe kasutuse eest.