November 2019
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Вход в системата

Забравена парола? Забравен потребител?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Дейности и резултати

Следва преглед на основните дейности и резултати по проекта:

Проучване на практиките при обмена на данни

Местните власти, енергийните компании и координаторите и поддържащите структури на Споразумението на кметовете от различни европейски страни ще бъдат поканени да участват в онлайн анкета и да споделят опита си от събирането и обмена на данни, както и проблемите, ограниченията и пречките, с които са се сблъскали при извършването на инвентаризация на базовите емисии и разработването на Планове за действие за устойчива енергия.

Можете за попълните анкетата тук.

Анализ на европейската и националните регулаторни рамки

Достъпът до качествени енергийни данни силно зависи от законовите рамки, регулиращи енергийния сектор, конкуренцията и защитата на потребителите. Следователно една от първите задачи пред партньорите в проекта MESHARTILITY е да анализират регулаторните рамки, влияещи върху събирането и обмена на данни за енергопотреблението на ЕС и 12-те страни-участнички в проекта. Анализът ще помогне да се вникне в „проблемите и пречките, свързани с данните” и да се предложат решения за преодоляването им.

През м. януари 2013 г. се очаква да бъде готов докладът за анализа на регулаторните рамки.

Кръгли маси на европейско и национално ниво

Доставчиците на енергия и местните власти от 12-те държави, участващи в проекта, ще бъдат поканени да вземат участие в серия от кръгли маси, с цел да споделят опита си в събирането и обмена на данни и да помогнат за подобряването на регулаторните рамки, влияещи върху този процес, на европейско и национално ниво. Планирани са 2 европейски и няколко национални/регионални кръгли маси, всяка с около 15 участника.

Първата серия кръгли маси ще се проведе през пролетта на 2013 г.

Сключване на споразумения за сътрудничество на местно ниво

Един от най-важните резултати от първата серия национални кръгли маси ще бъде проект на споразумение за сътрудничество на местно ниво, който ще се подписва между местните власти и енергийните компании и другите източници на енергийни данни (жилищни асоциации, ЕСКО дружества и т.н.). Споразуменията ще помогнат да се постигне т.нар. „win-win situation”, при която всеки печели, а в конкретния случай ще доведат до разработване на Планове за действие за устойчива енергия, основани на реални данни в 74 общини от 12-те държави, участващи в проекта.

Изготвяне на брошура с насоки за събирането на данни на общинско ниво

Брошурата ще предложи на местните власти практически напътствия за преодоляване проблемите, свързани с данните. Тя ще бъде предназначена специално за техническия персонал на общините и консултантите, ангажирани с подготовката на инвентаризацията на базовите емисии на общинската територия и ПДУЕ. Брошурата ще:

  • включи изискванията към данните (какви данни са необходими за качествената инвентаризация на базовите емисии и разработването на ПДУЕ);
  • предложи стратегии за проучване и потенциални партньори за събирането на данните, необходими за успешното устойчиво енергийно планиране;
  • обобщи най-често срещаните от местните власти в Европа проблеми и ще препоръча начини за преодоляването им;
  • предостави списък с източници, от които могат да бъдат получени данни на национално/регионално ниво и др.

Брошурата ще съдържа отделни глави за всяка държава-участничка в проекта, като по този начин ще помогне на общините, работещи в специфични за конкретната страна условия.

Разработване на ПДУЕ

72 избрани общини от 12 различни държави ще получат съдействие за инвентаризацията на базовите емисии на техните територии и разработването на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) въз основа на надеждни данни „отдолу нагоре”. По възможност това трябва да стане в сътрудничество с енергийните компании, функциониращи на териториите на съответните общини.

Изпълнение на най-малко 144 мерки, предвидени в общинските ПДУЕ

През първата година след завършването на ПДУЕ, всяка от 72-те общини ще избере и изпълни най-малко 2 мерки, предвидени в техните планове. Изпълнението на тези мерки ще доведе до намаляване на емисиите на СО2, икономия на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници, привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Партньорите по проекта ще съдействат за подготовката на тези дейности като потърсят подходящи източници на финансиране и, ако е необходимо, чрез разработване на инвестиционни планове.

Кратки описания на изпълнените мерки, които биха могли да вдъхноват и мотивират и други местни власти в Европа, ще бъдат публикувани в секцията за „НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ”.

Популяризиране резултатите от проекта и увеличаване броя на общините, присъединили се към Споразумението на кметовете

Партньорите по проекта ще проведат редица комуникационни и информационни мероприятия, целящи да дадат по-добра видимост на дейностите по проекта и неговите резултати, да споделят придобитите по време на изпълнението му знания и да увеличат броя на общините, присъединили се към Споразумението на кметовете. Те ще използват следните комуникационни средства: интернет страницата на проекта, брошура по проекта, електронен информационен бюлетин, презентации на различни европейски и национални изяви, организиране на общински енергийни дни и т.н.

Партньорите по проекта MESHARTILITY ще влязат в мрежа с други проекти по програма ИЕЕ, с цел създаване на синергии между дейностите по различните проекти.

 

Logo IEE

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАСМИ и Европейската комисия не носят отогорност за използването на съдържащата се в нея информация.