November 2019
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Вход в системата

Забравена парола? Забравен потребител?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Проектът MESHARTILITY

Проектът MESHARTILITY (Измервания и обмен на данни с енергийните компании за целите на Споразумението на кметовете) има за цел да намери решения и да разработи инструменти в помощ на местните власти при обмена на данни между тях и доставчиците на енергия за целите на оценката на местните емисии на парникови газове и планирането на действия за намаляването им чрез икономия на енергия, енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия. Тези решения и инструменти ще помогнат на общините, подписали Споразумението на кметовете, да разработят техните Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ).

Въпроси, които ще бъдат разгледани във връзка с данните:

 • „собственост” върху данните
 • достъп до данните
 • качество на данните
 • регулярно осъвременяване на данните
 • методи за анализ на енергопотреблението отдолу-нагоре и отгоре-надолу

Logo Porozumienie Burmistrzow

Споразумението на кметовете е водещо европейско движение, обхващащо местните и регионалните власти, доброволно ангажирали се с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Присъединявайки се към Споразумението на кметовете, общините се стремят да постигнат и надминат целите на ЕС за намаляване емисиите на CO2 с 20% през 2020 г.

Общините, присъединили се към Споразумението, заявяват своята политическата воля като изпълняват конкретни мерки и проекти. Те извършват инвентаризация на базовите емисии на техните територии и разработват и изпълняват План за действие за устойчива енергия, включващ основните планирани дейности, които следва да доведат до постигане на заложените цели.

Подробна информация за тази амбициозна инициатива може да се намери на интернет страницата на Споразумението на кметовете: www.eumayors.eu

За успешното разработване на ПДУЕ или подобна общинска енергийна програма са необходими подробни данни за производството и потреблението на енергия на територията на общината. Това позволява да се определят секторите с най-голям дял в отделянето на емисии на парникови газове и тези, които имат потенциал за преминаване към устойчиво енергопотребление. По този начин лесно се планират ефективни действия и мерки в работата на общинската администрация и на цялата местна общественост.

Достъпът до надеждни енергийни данни ще позволи на общините да проведат последващ мониторинг на ефективността на приложените стратегии и мерки. Тези данни обикновено се събират от производителите и доставчиците на енергия (които предлагат енергийни услуги на клиентите). Често те отказват да предоставят информация за енергопроизводството и енергопотреблението, поради защита на потребителските данни, страх от конкуренция и други причини.

Данните, необходими за инвентаризацията на базовите емисии на СО2 и ПДУЕ, не бива да се влияят от описаните по-горе причини. Защо? Местните власти имат нужда от обобщени данни, в най-добрия случай разделени по сектори, а не данни за всеки индивидуален потребител. Тези данни им трябват за целите на управлението и планирането и могат да бъдат третирани от тях като конфиденциални, ако е необходимо. Следователно е важно да се намерят решения и инструменти, улесняващи обмена на данни между енергийните компании и общините по начин, удобен и за двете страни.

Проектът MESHARTILITY ще решава тези въпроси чрез:

 • проучване на възможностите за подобряване на сътрудничеството между общините, техните поддържащи структури (например, координаторите и поддържащите структури на Споразумението на кметовете) и енергийните компании за по-ефективно енергийно планиране;
 • създаване и внедряване на схема за системно сътрудничество между местните власти и енергийните компании;
 • разработване, изпълнение и мониторинг на ПДУЕ въз основа на реални данни в 72 избрани общини от 12 държави;
 • широко популяризиране на резултатите, в това число на добрите практики при обмена на данни.

Очаквани резултати:

 • Анализ на регулаторните рамки по отношение обмена на данни на ЕС и 12-те страни-участнички в проекта
 • Резултати от проучването на съществуващите практики за обмен на данни в Европа
 • Брошура с практически напътствия за събирането и обработването на данни на общинско ниво
 • Съдействие на 72 общини за инвентаризацията на базовите им емисии на СО2 въз основа на реални данни
 • Изпълнени най-малко 144 мерки от общините (по 2 мерки за всеки ПДУЕ)
 • Инвестиционни планове в 14 региона от 12-те страни-участнички в проекта
 • Оценка на финансовите източници за изпълнение на ПДУЕ
 • Привлечени средно по 5 млн. € инвестиции във всеки от 14-те региона до края на проекта (общо ок. 65 млн. €)
 • Широко популяризиране на опита и извлечените поуки

 

Кой ще има полза от проекта?

Проектът MESHARTILITY е насочен към общините, енергийните компании и техните асоциации от 12-те държави, участващи в него (България, Германия, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения, Хърватия). Те ще бъдат включени в няколко дейности:

 • Съдействие за по-пълното разбиране на регулаторните и доброволните европейска и национални рамки чрез споделяне на опита си по време на:
  • 2 европейски кръгли маси,
  • Няколко национални/регионални кръгли маси във всяка от страните, участващи в проекта,
 • Участие в анкета, целяща да проучи съществуващите практики, свързани с обмена на данни,
 • Споделяне на опита във връзка с обмена на данни, сътрудничеството между местните власти и енергийните компании, разработване на ПДУЕ въз основа на надеждни данни.

 

Logo IEE

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАСМИ и Европейската комисия не носят отогорност за използването на съдържащата се в нея информация.